MIREL RM1
Registračný rýchlomer MIREL RM1 je elektronický číslicový systém konštruovaný na báze najmodernejších elektronických súčiastok, ktoré spĺňajú náročné kritériá spoľahlivosti a odolnosti. Je určený pre použitie na železničných hnacích koľajových vozidlách (HKV) každej trakcie.

Registračný rýchlomer MIREL RM1 zabezpečuje tri základné funkcie: meranie okamžitej rýchlosti, indikácia okamžitej rýchlosti a doplňujúcich informácii, archivácia okamžitej rýchlosti a ďalších prevádzkových a technologických údajov vo vzťahu k časovej a dráhovej nezávislej mierke.

Registračný rýchlomer MIREL RM1 pozostáva zo základnej jednotky, dvoch indikačných prístrojov a dvoch identifikačných prístrojov umiestnených na stanovišti rušňovodiča. Vzájomné prepojenie jednotlivých zariadení je po dátovej linke so sériovým prenosom údajov. Alternatívne možno RM1 prevádzkovať len s jedným indikačným prístrojom alebo bez neho. To isté platí aj pre identifikačné prístroje.

Napájanie registračného rýchlomera MIREL RM1 je z batériového zdroja HKV. Obsluha registračného rýchlomera sa vykonáva výhradne zo stanovišťa rušňovodiča prostredníctvom identifikačného prístroja a ovládacích prvkov na riadiacom pulte HKV. Pri obsluhe registračného rýchlomera MIREL RM1 nie je potrebný žiadny zásah v strojovni HKV a na základnej jednotke zariadenia.

Registračný rýchlomer MIREL RM1 vykonáva priebežnú autodiagnostiku a umožňuje vykonať funkčnú skúšku na preskúšanie správnej funkcie všetkých súčastí rýchlomera RM1 a spolupracujúcich zariadení na HKV. Okrem vykonania funkčnej skúšky je zariadenie bezúdržbové.