MIREL RS362

Riadiaci systém MIREL RS362 je elektronický číslicový systém z produktovej rady systémov MIREL. Je konštruovaný pre použitie na železničných elektrických rušňoch radu 362 a 363 ako nadradený riadiaci systém pre ostatné funkčné celky rušňa.

Riadiaci systém MIREL RS362 zabezpečuje nasledujúce primárne funkcie: meranie binárnych a spojitých vstupných signálov, výpočet riadiacich algoritmov a vystavovanie binárnych a spojitých výstupných signálov.

Systém okrem základných funkcií vykonáva aj nasledujúce sekundárne funkcie: indikácia na stanovišti rušňovodiča, komunikácia s funkčnými celkami, diagnostika rušňa, autodiagnostika.

Riadiaci systém MIREL RS362 riadi nasledujúce funkčné celky rušňa: kotvové meniče trakčných motorov, menič budenia trakčných motorov, rýchlu tyristorovú ochranu trakčného filtra a prepojovače trakčného obvodu. Riadiaci systém ďalej ovláda: hlavný vypínač, brzdič a indikáciu.

Riadiaci systém MIREL RS362 pozostáva zo základnej jednotky, informačného panelu a dvoch klávesníc ARR. Základná jednotka a informačný panel sú umiestnené v skrini elektroniky na 1. stanovišti. Klávesnice ARR sú umiestnené na oboch stanovištiach rušňovodiča. Vzájomné prepojenie jednotlivých zariadení je po dátovej linke so sériovým prenosom údajov.

Napájanie riadiaceho systému MIREL RS362 je z batériového zdroja rušňa. Obsluha riadiaceho systému sa vykonáva výhradne zo stanovišťa rušňovodiča prostredníctvom ovládacích prvkov na riadiacom pulte rušňa, prostredníctvom klávesnice ARR. Diagnostika riadiaceho systému sa vykonáva  prostredníctvom informačného panelu.

Riadiaci systém MIREL RS362 vykonáva priebežnú autodiagnostiku a umožňuje vykonať funkčnú skúšku na preskúšanie správnej funkcie všetkých súčastí riadiaceho systému a spolupracujúcich zariadení na rušni. Okrem vykonania funkčnej skúšky a hĺbkovej profylaktickej kontroly je zariadenie bezúdržbové.