Úsek marketingu a obchodu

Neodmysliteľnou súčasťou úspešne fungujúcej spoločnosti sú obchodné a marketingové aktivity.
V oblasti marketingu ide predovšetkým o komunikáciu smerom k existujúcim a potenciálnym zákazníkom a prezentáciu spoločnosti a jej produktov a informovanie o aktivitách a poskytovaných službách.

Obchodné aktivity smerujú od vypracovania ponúk a predzmluvných rokovaní k príprave zmlúv a prijímaniu objednávok. V priamej nadväznosti sa zabezpečuje sledovanie priebehu jednotlivých obchodných prípadov, príprava podkladov k fakturácii, sledovanie pohľadávok a riešenie reklamácií dodávok.

Kontakt:


e-mail: obchod@hmh.sk