Úsek vnútornej správy

Úsek vnútornej správy zabezpečuje efektívny a bezproblémový výkon činností v oblasti personálnej, administratívnej a technickej.

Personálna oblasť zahŕňa predovšetkým aktivity spojené s prijímaním a starostlivosťou o zamestnancov, organizáciu vzdelávacích aktivít pre zamestnancov, zavádzanie nových firemných štandardov a pravidiel, ako aj ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.

V rámci oblasti administratívnej podpory ide predovšetkým o zabezpečenie bezproblémového chodu recepcie spoločnosti a vedenie registratúry spoločnosti.

Správa technických prostriedkov zahŕňa kompletnú starostlivosť o IT, ostatné technické prostriedky a taktiež autopark spoločnosti.